Навигация

Международни проекти

Международни проекти

Проекти, които дирекция "Миграция" изпълнява към настоящия момент


Годишна програма 2010 на Европейски фонд за връщане AP 2010

Дейност 1 - Развитие и прилагане на интегрирани планове за връщане на хора, незаконно пребиваващи в Република България.
Дейност 2 - Специализирана програма за подпомагане при връщане на уязвими групи лица, настанени в СДВНЧ - Бусманци, съобразно техните нужди.
Дейност 3 - Подкрепа при изпълнение на ПАМ, спрямо граждани на трети страни.
Дейност 4 - Съвместни операции по връщане в сътрудничество с друга държава- членка, имаща опит в областта на връщането на лица от конкретни страни или региони на произход посредством обмен на информация.
Дейност 5 - Изпълнение на съвместни операции по връщане (съвместни полети) в сътрудничество с агенция ФРОНТЕКС.
Дейност 6 - Специализирани правни и други услуги, свързани с консултативната работа в помощ на лица получили отказ на статут на бежанец, като специална група потенциално връщани лица.
Дейност 7 - Информационни кампании за граждани на трети страни в съответствие с хуманитарните принципи и при зачитане на тяхното достойнство.
Дейност 8 - Организиране на периодични срещи (семинари) с представители на дипломатически и консулски служби от Иран, Ирак, Афганистан, Палестина, Ливан и Нигерия и други държави.
Дейност 9 - Изграждане на капацитет на органите на национално, регионално и местно ниво по унифицирано прилагане на стандарти по връщане.


Годишна програма 2011 на Европейски фонд за връщане

Дейност 4 - „Програма, улесняваща изпълнението на ПАМ спрямо граждани на трети държави".
Дейност 5 - „Обмяна на опит и подобряване на административното сътрудничество с държава - членка в областта на връщането".
Дейност 6- Изпълнение на съвместни операции по връщане (съвместни полети) в сътрудничество с агенция ФРОНТЕКС.

Дейност 8 - „Подобряване на сътрудничеството с дипломатическите мисии и консулски служи на Иран, Ирак, Афганистан, Ливан, Нигерия и др."
Фонд за външните граници Европейски фонд за връщане


„Обмяна на опит в областта на миграцията. Повишаване на административния капацитет на българските компетентни органи“ проект от Тематичен фонд „Сигурност“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 Национална контактна точка  по Европейската миграционна мрежа.

 

Изпълнение на проект „Организиране на регулярни срещи с представители на дипломатическите и консулските мисии на Иран, Ирак, Афганистан, Палестина, Ливан, Нигерия и други страни” Заключителен доклад

 

Изпълнение на проект „Подкрепа при изпълнение на процедурите на ПАМ, спрямо граждани от трети страни” заключителен доклад

 

Национална точка за контакт по Европейската мрежа за миграция

- Резюме на Годишния доклад 2012 г. за политиките в областта на миграцията и убежището.doc 

- Annual policy report 2012

- Годишен национален доклад за политиките в областта на миграцията и убежището за 2015

- Проучване 2016 "Програми за презаселване и хуманитарен прием в Европа"

- 2016 Study "Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe"

- 2016 Study "Approaches to rejected asylum seekers in Bulgaria"

Снимки