Навигация

Обяви

Обяви

Заповед № 8121з-832/14.07.2015г.относно: Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед рег. № 8121з-1052/23.12.2014г. (pdf)

Заповед №8121з-323/25.03.2015 г. относно : Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване,за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост, открит със заповед №8121з-1050/23.12.2014 г.  (pdf)

Заповед №8121з-324/25.03.2015 г. относно : Определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване,за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост, открит със заповед №8121з-1052/23.12.2014 г.   (pdf)